ANBI

ANBI
De Stichting Beesels Keramisch Erfgoed heeft per 2012 van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen. Dit houdt in dat SBKE erkend is als sociaal-culturele instelling. Donaties, schenkingen en giften aan SBKE mogen door de schenker via de inkomstenbelasting verrekend worden.

Voor het verkrijgen en houden van de ANBI-status is SBKE gehouden de volgende gegevens expliciet op de website te vermelden.

Doelstelling
De akte van oprichting van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) is op 21 april 2006 ten kantore van notaris Boerhof te Steyl ondertekend door het bestuur.
De doelstelling van SBKE, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:

  • het onder de aandacht brengen en houden van in Beesel vervaardigde keramische kunst
  • het bewaren en uitdragen van de expertise van de producten van karakteristiek Beesels keramiek
  • het voorkomen van het verloren gaan van in Beesel gemaakte keramische kunstwerken

Alles in de meest brede zin van het woord.

Bestuur / Vrijwilligers
Voor het realiseren van de diverse projecten, exposities, inventarisaties en dergelijken kan de stichting een beroep doen op een aantal vrijwilligers.

De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen expertise en werken vaak samen in werkgroepen aangestuurd door een bestuurslid.

Bestuurssamenstelling
Rob Dijcks, voorzitter.
Fons Verdonck, secretaris/penningmeester.
Carla Luttels – Wim Storms – Francine Kessels-Rutten, leden.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden zonder enige bezoldiging.

Naam: Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Fiscaal nummer:          8168.63.258

Post- bezoekadres:     Ruys van Splintersingel 13, 5954 BL Beesel

Jaarverslagen

Financiële verantwoording

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed

Contact

info@sbke.nl
Ruys van Splintersingel 13
5954 BL Beesel
IBAN: NL20 RABO 0121 5396 28

© Copyright SBKE